นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

นโยบายการทำงาน

1. ในการทำงานนั้นจะต้องใส่ใจต่อทัศนคติของลูกค้าอยู่เสมอ และนำเสนอบริการที่ดีให้ลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัท
2. การให้ความสำคัญกับทัศนมุมมองของแต่ละคน เพิ่งผลักดันให้งานเดินหน้า
3. การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อให้งานเดินหน้าโดยราบรื่น


วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานงานระดับสากลทางด้านการบริการในงาน Chemical Clean”


พันธกิจ (Mission)

Sevice Best Quality


“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการและคุณภาพงานที่ดีที่สุด”ภารกิจของบบริษัท

1. ก้าวสู่ความเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. เป็นบริษัทที่มีพนักงานคุณภาพสูงในการทำงาน ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

C.S. CHEMICAL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. ©2015
Tel.(662) 087-4993 Fax.(662) 087-4994 E-Mail: cs.chemthai@gmail.com