นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยและความปลอดภัย

1. บริษัท ซี.เอส.เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายใน บริษัทฯ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้

2. บริษัท ซี.เอส.เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด จะทุ่มเทปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการทำงานของระบบสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษซึ่งบรรลุได้โดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากนำวัตถุดิบใหม่มาใช้ หรือก่อนมีกระบวนการผลิตใหม่ หาวิธีการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษ และปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

3. บริษัท ซี.เอส.เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด มีความพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมบังเกิดผลมากที่สุด

4. บริษัท ซี.เอส.เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด ตะหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นและให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

C.S. CHEMICAL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. ©2015
Tel.(662) 087-4993 Fax.(662) 087-4994 E-Mail: cs.chemthai@gmail.com